VIGAN CITY – Nabakunaanen ni Vigan City Mayor Juan Carlo Medina iti Astrazeneca vaccine kalpasan ti panagsangpet ti 3,400 doses a ginatang ti city government a bakuna.

Maipalagip nga idi kallabes ket inkari ti mayor nga isuna ti umuna nga agpabakuna no addanton makanay a suplay ti bakuna para ti siudad.

-- Advertising --

Dayta ket kas panangipakita iti pannakikaysana iti vaccination rollout ti gobierno ken paneknekan a natalged dagiti bakuna ta awan ti nariknana a dakes nga epekto.

Nupay kasta, inallukoyna dagiti BigueƱos nga agparehistron sakbay ti pannakabakunada ken dagiti senior citizen ket mabalinda ti agwalk-in ngem dagiti bed-ridden ket mabalinda a danunen a bakunaan tapno nadardaras a malpas ti vaccination.