VIGAN CITY – Dua nga aldaw a temporaryo a maipasarra ti merkado publiko ti ili ti Cabugao tapno dumalan iti disinfection mangrugi ita nga aldaw January 14 agingga inton bigat January 15, 2021.

Iti pakammo ti lokal a gobierno iti Cabugao, maisayangkat iti panagdalus ken disinfection iti tiendaan ta dua iti nagpositibo ti COVID19 nga adda iti pwestona iti tiendaan.

-- Advertising --

Manamnama nga inton aglukat ti tiendaan ket naingingetton dagiti pagannurutan iti panagserrek para iti kinatalged dagiti mapan aggatang.

Kabayatanna, nagpalagip ti lokal a gobierno kadagiti umili nga agannad tapno saan a maakaran iti covid-19.