-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Nasurok kumurang limapulo a ribo a pisos a gatad ken maysa nga Iphone 11 iti tinakaw dagiti saan pay a nabigbig a suspek idiay Sitio Nagsabaran, Brgy. Oaig Daya, Candon City.

Nabigbig ti biktima a ni Joel Naungayan Gagarin, agtawen ti uppat a pulo ket innem, naasawaan, seaman nga agnaed idiay Brgy. Oaig Daya iti nasao a siudad.

Maibasar ti pakpaka-una nga imbestigasyon dagiti pannakabagi ti linteg, adda ti dua a lalaki a simrek ti pagtaengan ti biktima ta nalukatan ti sliding door-na iti maikadua a kadsaaran ti pagtaenganna.

Iti agdama, amamwen dagiti pannakabagi ti linteg ti kinasiasino dagiti suspek.