VIGAN CITY – Patien ti maysa a sports analyst a matuloy latta iti 2019-20 NBA season kasaruno iti napasamak a pammaltog ken ni African-American Jacob Blake idiay Wisconsin.

Iti pannaki-uman ti Bombo Radyo Vigan ken ni Quinito Henson, namnamaenna a makaaramid iti wagas ti NBA Board of Governors a maituloy iti season wenno mangilatang iti pondo ti tunggal grupo a maaramat para iti addang tapno maital-o iti isyu iti Black Lives Matter.

-- Advertising --

Segun ken ni Henson, no man bilang a maaramid iti nasao a banag ket posible a maawatanton dagiti player iti concrete action dagiti grupo.

Kalikagumna a saan a masayang iti investment nga inaramid dagiti NBA ta saan laeng a para kadagiti player no diketdi para pay kadagiti fans iti intero a lubong.

Innayonna pay a natibker iti ipapasimudaag iti NBA platform tapno maibingayda iti mensaheda kadagiti social issue a mabasa kadagiti jersey-da.