-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Pinasingkedan ni Brgy. Captain Arnel Peralta manipod Brgy. Butir, Sta. Maria nga inikkanda iti seal dagiti arak kadagiti lima a pagtagilakoan iti masakupanna kagiddan iti pannakaipatungpal iti liquor ban ti salinong iti Enhanced Community Quarantine.

Iti pannaki-uman ti Bombo Radyo Vigan ken ni Peralta, inkeddengda a barangay officials nga ipatungpal iti panangipan iti seal kadagiti arak tapno inton malpas iti pannakaisakup iti ECQ ket maanwanda nu siasino iti naglabsing ti liquor ban.

Segun ken ni Peralta, isudanto met laeng iti mangikkat kadagiti seal tapno maamwanda dagiti simmurot iti pagannurutan ta adda iti inaramidda nga imbentaryo.

Inlawlawagna a nu man bilang adda iti matakuatanda a naglabsing ket mapatawan iti disciplinary action inton iti ag-renewda iti lisensya inaig iti panaglakoda.

Kabayatanna, ti addang ket tapno maliklikan iti panaggi-inom wenno panaggu-ummong dagiti tattao tapno saanen nga agwaras iti virus ken kas panangsurotna iti bilin manipod provincial government ken IATF.

-- ADVERTISEMENT --