VIGAN CITY – Napateg iti panangtungpal iti aniya man a pammilin iti gobyerno inaig iti agtultuloy a panagadu dagiti agpospositibo iti corona virus disease ditoy pagilyan.

Segun kenni Engr. John Foz, mangidaulo ti Department of Health- Ilocos Sur, tapno maliklikan iti panagwaras iti nasao a virus, iti panagtalinaed iti uneg iti pagtaengan iti kapintasan a wagas tapno saan a makaptan iti nasao a sakit nangruna ditoy probinsya ta awan pay laeng iti nagpositibo ti COVID 19 ditoy probinsiya.

-- Advertising --

Maragsakan ni Foz ta sakbay a nagraira iti nasao a virus, nagaramiden iti naananay nga addang ti probinsya babaen iti panangidaulo Gov. Ryan Singson babaen iti panangiyetnag na ti executive order a nakaipalaonan dagiti masapul nga aramiden dagiti umili tapnu maparmek iti nasao a sakit.

Kabayatanna, adda ti nasurok a sangapulo a Person Under Investigation ditoy probinsiya ken Person Under Monitoring a nasurok a sangapulo.