VIGAN CITY – Pinasingkedan ni Provincial Veterinary Officer Dr. Celso Gao-ay a mangruginton a masanay dagiti biosecurity officer iti kada barangay a mangbantay iti lokalidad kontra ti African Swine Fever kas paset iti Bantay sa ASF sa Barangay.

Mabalin nga agserbi a biosecurity officer dagiti barangay captains nga isudanto ti mangipakaammo iti municipal agriculture department no adda dagiti nakaptan a baboy iti ASF tapno insigida met laeng a matignayan.

Masanayda pay iti blood collection ken linawas a masapulda nga agipasa iti report iti municipal agriculture department inaig no ania ti kapaliiwanda iti lugar.

Mailatangan met iti quick response fund iti tunggal ili nga apektado a maaramat a paggatang kadagiti mausar a disinfectant, PPEs ken honorarium nga agpaay kadagiti biosecurity officer.

Impasigurado met ti opisial a nabayagen a tiempo nga awanen ti naimaldit a kaso iti ASF idiay Sta. Cruz, Suyo, Tagudin, ken Sugpon.

-- Advertisement --