-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Nakemmeg ti maysa nga online sabong agent gapu ti panangmartilyona iti padana met laeng a sabong agent iti kaserada idiay Brgy. Darapidap, Candon City.

Nabigbig ti suspek a ni Jetson Bagni Manzano, agtawen iti tallopulo ket pito, online sabong agent a taga-Brgy. SanJose, Candon City idinto a ti biktima ket ni Jimboy Dario Garcia, agtawen iti tallopulo a tubo ti Brgy. San Juan, Candon City ngem temporaryo nga agnaed idiay Brgy. Darapidap.

Napakaamoan ti Candon City Police Station inaig ti pasamak ngem iti dayta a gundaway ket matamtamingen ti biktima idiay St. Martin De Porres Hospital.

Segun ti Candon City Police Station, adda iti uneg ti kuarto ti kaserada ti biktima ken suspek nga agpatpatang inaig dagiti adda utangna iti suspek gapu ti online sabong.

Kabayatan ti panang-scroll ti biktima iti listaan dagiti adda utangna iti cellphone ti suspek ket minartilyo ti suspek ti biktima a nagtaudan ti ririda.

-- ADVERTISEMENT --

Naglibas ti biktima idi naikaglis ti suspek iti dara nga adda iti datar idinto a ti suspek ket naglibas met laeng ket naaddaan iti gundaway ti biktima nga agpaarayat kadagiti karrubada.

Nupay kasta, addan iti kustodia ti Candon City Police Station ti suspek kasta payen ti nausar a martilyo tapno maidalan iti husto a proseso.