VIGAN CITY – Maysa manen iti nainayon a pimmusay gapu iti covid-19 manipod iti duapulo ket lima a nayon a kaso iti probinsia.

Ti pimmusay ket nabigbig a ni IS-C2146 a babai, agtawen ti innem a pulo ket uppat, local seamstress a taga-Brgy. Oaig Daya, Candon City.

-- Advertising --

Asymptomatic ti pasyente nga awan iti travel history-na, saan a mabigbig iti exposure-na ngem extensive iti nakapulapolna.

Dagiti duapulo ket uppat pay a covid-19 case ket manipod iti siudad ti Vigan ta nairekord iti siam, sag-uppat iti ili ti Cabugao ken Sta. Cruz, sag-dua iti Sto Domingo ken Candon City, ken saggaysa manipod Tagudin, Caoayan ken Magsingal.