VIGAN CITY – Pannakapaay ti rason ti panangpanggep nga agpakamatay ti maysa a lalaki idiay Brgy. Rosario, Cervantes, Ilocos Sur idi rabii iti September 18,2021.

Segun ken ni PCapt. Gabriel Labador iti Cervantes Municipal Police Station, ti biktima ket agtawen ti duapulo ket innem, baro, driver nga agnaed idiay Brgy. Man-atong, Suyo.

Maibasar ti imbestigayon, babaen iti Caliber 45 pistol ket pinaltogan ti biktima iti akin-kannigid a barukongna ta naamuanna a masikog ti pagad-adalenna nga inaudi a kabsatna nga agtawen ti duapulo a 2nd year college.

Gapu iti sinagabana a dunor ket naipan iti Bessang Pass Memorial Hospital para iti pannakatamingna nga ita ket nasayaaten iti kasasaadna.