-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Naragsak ken saan a namnamaen ni Miss Narvacan Donna Faith Cabero nga isuna iti makoronaan kas Miss Saniata ti Ylocos 2021.

Iti pannaki-uman iti Bombo Radyo Vigan ken ni Cabero, saanna a namnamaen a mangabak iti pageant ta adu pay iti kandidata a nalalaing, napinpintas ken natartarus nga agsarita ngem dakkel a yamanna iti pannangabakna.

Pinasingkedan ni Cabero a ti nagbalin a sungbatna ket nagtaud iti pusona nga isu iti rason iti nasayaat a panagsungbatna.

Inyunay-unayn ni Cabero nga agnaed isuna idiay Narvacan ta dimmakkel idiay Brgy. San Pedro ken nagbasa iti elementarya idiay San Pedro Elementary School idinto nga idi high school ket nagbasa idiay Narvacan National Central High School.

Nupay adu iti mangbabbabalaw iti inrepresentarna nga ili ket saannan a panpansinen pay ta ammona iti bagina iti pudno ken kinataona ket inlawlawagna a taga-Narvacan ti amana idinto a ti inana ket agnaed idiay Abra isu a nairepresentarna idi kallabes iti maysa nga ili iti probinsia iti Abra.

-- ADVERTISEMENT --

Kabayatanna, impadanon pay ti Miss Saniata 2021 kadagiti aspiring Miss Saniata a rumbeng iti panagbalinda a napudno iti bagida ken nakasagana physically, emotionally, socially, ken spiritually.

Maipalagip a nakoronaan kas Saniata ti Ylocos Sur 2021 ni Cabero ken napadayawan a Miss Articulate ken Face of the Night babaen ti naangay a coronation night idi February 2 idiay Ichtus Beach Resort, Alangan, Magsingal.

Kalaksidan ken ni Cabero ket napadayawan kas Saniata ti Ylocos Sur World 2021 ti kandidata iti ili ti San Esteban; Saniata ti Ylocos Sur Tourism ti kandidata iti ili ti Gregorio Del Pilar ken Saniata ti Ylocos Sur Environment ti kandidata iti siudad ti Vigan.

1st runner up ti kandidata manipud iti ili ti Caoayan idinto a 2nd runner up ti kandidata iti ili ti Magsingal.

Kabayatanna, Miss Congeniality ti kandidata iti Santiago; Miss Photogenic ken Darling of the Night ti kandidata iti Sta Maria ken Best Performer ti kandidata iti siudad ti Vigan.