VIGAN CITY – Nakemmeg ti maysa a lalaki nga agtawen ti tallopulo ket dua, baro, awanan trabaho nga agnaed idiay Brgy. Arnap, Cabugao, Ilocos Sur gapu iti panagserrekna iti pagtaengan ti karrubada a kabagyanna idi rabii.

Segun ken ni PMaj. Franco Catalan ti Cabugao Municipal Police Station, nakai-inom ti suspek a nangpursar a nanglukat ti tawa ti kuarto ti balasang a kasinsinna nga agtawen ti duapulo.

Impagarup ti balasang a loklokwen laeng isuna ti kabsatna a lalaki ngem di nakitana ti suspek a nabartek ket nagpaarayaten kadagiti kameng ti pamiliana.

Impakaammo ti inana kadagiti pannakabagi ti linteg ti pasamak a gappuanan ti pannakakemmeg ti suspek nga adda itan ti kustodiya ti Cabugao Municipal Police Station a sumango ti kaso a Trespass to Dwelling.