VIGAN CITY – Iggemen dagiti pananakabagi ti Narvacan Municipal Police Station iti suspect iti napasamak a pammapatay kenni Jordan Fabillaran Sotelo nga agnaed ti Brgy. Cadacad, Nagbukel.

Basar ti impormasyon manipod ti pamilya ti biktima, nasarakan a nakaikali ti bagina idiay Brgy. Casiligan, Narvacan a nakarruar iti sakana ken naalepepan ti bulbulong.

-- Advertising --

Segun ti pakpakauna nga imbestigasyon dagiti pannakabagi ti linteg, nagramot iti nasao a krimen babaen iti panagpipinnelo ti biktima ken suspect nga agtawen ti sangapulo ket pito a lalaki.

Ti agdama agtultuloy iti imbestigasyon dagiti pulis inaig iti nasao a pasamak.