VIGAN CITY – Dead on Arrival ti maysa a lalaki ta nalmes iti Suso Beach idiay Brgy. Suso, Sta. Maria.

Nabigbig ti pimmusay a ni Mark James Amay, agtawen ti tallopulo ket siam, naasawaan, construction worker nga agnaed iti Brgy. Salindeg, Vigan City.

-- Advertising --

Maibasar iti inisyal nga imbestigasyon, naki-inninom ni Amay iti pagtaengan ni Raul Arellano nga agnaed idiay Brgy. Poblacion Norte Sta Maria idi inkeddengda iti mapan agdidigos iti baybay kaduada ti pamiliada ket apaman a nakadanonda, insigida a napan naglangoy rason iti pannakalmesna.

Impadasda pay laeng nga insalakan ni Amay ket naipan idiay Guerrero Hospital, Sta. Maria ngem naideklarar a natay.