VIGAN CITY – Dead on arrival iti ospital ti maysa a lalaki a nagmaneho iti motorsiklo ta naidungpar iti maysa nga SUV idiay Cabalangan, Bantay

Nabigbig ti biktima a ni Jay-R Embalsado, agtawen iti tallopulo ket maysa a taga-Bulag Centro, Bantay idinto a ti nagmaneho ti SUV ket ni Hector Reyes, agtawen iti sangapulo ket siam a taga-Limmansangan, Margaay, Narvacan ken adda pay traysikel a nairaman a minaneho ni Larry Pescador, agtawen iti tallopulo ket tallo a taga-Malingeb, Bantay.

-- Advertising --

Agpapadaya ti motorsiklo idin ta nagsikko iti akin kannigid a paset ti kalsada ket nadungpar iti sumungsungad nga SUV a naidungpar pay iti agpapadaya met laeng a traysikel.

Gapu ti kapigsa ti impact ti aksidente ket naipurwak iti kataltalunan ti biktima a nakasagrapanna ti nakaro a dunor a puon ti nakatayanna idinto a ti drayber ti traysikel ket agpapalaing iti ospital

Nupay kasta, addan ti pakpakauna a nagpatangan ti pamilia ti drayber ti SUV ken biktima ket posible nga ipabaklay la ti pamilianan dagiti gastusenda nga agminatay imbes ng agipilada ti kaso.