VIGAN CITY – Umaboten iti 265 ti kaso ti Covid19 iti probinsia ta adda uppat a nainayon iti nagpatnag.

Ni ISC262 ket agtawen iti duapulo ket pito a babai a taga-Pangasinan, agtrabtrabaho idiay Poblacion, San Vicente, maysa a returning worker ken singer.

-- Advertising --

Asymptomatic ti pasyente, adda travel history-na idiay Dagupan, Pangasinan, nai-expose kadagiti high risk area ken limitado ti contacts-na.

Ni ISC263 ket babai nga agtawen iti tallopulo ket lima a taga-Sta. Cruz, Manila, agtrabtrabaho idiay Poblacion, San Vicente, returning worker ken guitarist.

Awan ti community containment strategy a nasurot ta insigida a na-isolate dagiti pasyente.

Asymptomatic, adda travel history-na iti National Capital Region, nai-expose kadagiti high risk area ken limitado dagiti contacts na.

Kabayatanna, ni ISC264 ket agtawen iti tallopulo ket maysa a babai a taga-Baclig, Cabugao, maysa nga accountant.

Asymptomatic, awan ti travel history-na, nai-expose ken ni ISC240 ken extensive ti contacts na idinto a ni ISC265 ket agtawen iti lima a lalaki a taga-Baclig, Cabugao.

Asymptomatic, awan travel history-na, nai-expose ken ni ISC240 ken extensive ti conatcts na.

Nupay kasta, manipud ti January 23 agingga February 6 ket maidalan iti EECQ dagiti critical zone, MECQ dagiti containment zone ken GCQ ti buffer zone.