VIGAN CITY – Naipasardeng iti intensive training dagiti atleta ditoy probinsiya a makipaset ti Region 1 Athletic Association (R1AA) meet gapu iti pangta ti novel coronavirus.

Dayta ket kalpasan iti panangiparuwar ti Department of Education ti memorandum idi kalman a nangpasardeng dagiti national, regional ken division activities dagiti agad-adal itatta a bulan.

-- Advertising --

Mainaig dayta, saan pay laeng a naipakaammo nu kasanu nga agsubli iti intensive training dagiti atleta.

Amin nga atleta, tournament managers, coaches, assistant coaches, chaperons,  ken amin a maseknan iti intensive training ket masapul nga agawid dan kadagiti pagtaengan da kalpasan iti pannangan da ti pammigat ken early lunch idiay bleachers ti Quirino stadium.