VIGAN CITY – Pinasingkedan ni Provincial Sports Chief Marius Cabudol a ti mapaspasungadan a Kannawidan Festival ket adda iti maisayangkat a fun run ken boxing kas paset ti Kannawidan Sports Fest.

Segun kenni Cabudol, maisayangkat inton February 2 iti fun run nga adda ti 3K, 5K ken 10K.

-- Advertising --

Nu 10K run, sangagasut ti registration fee ngem mabalin a dua gasut lima pulo a pisos nu kayat ti maki-fun run nga adda ti souvenir t-shirt na.

Kabayatanna, ti boxing competition met ket maisayangkat inton February 6 agingga February 7 a libre a mabuya idiay Sto. Domingo Gym.

Inton February 6, mabuta dagiti amateur boxers nga aggapo iti naduma-duma a lugar idinto nga inton February 7 ket mabuyanto dagiti Professional boxers nga aggapu idiay Manila a pakabuyaan to met ken ni amateur boxer Charly Suarez a medalist ti Southeast Asian Games.

Malaksid ti boxing ken fun run, addan to pay ti drag race inton February 7 agingga 9 idiay diversion road iti igid ti baybay idiay Tammurong, Sta Catalina idinto a ti motorcross ket maisayangkat idiay Candon City.