VIGAN CITY – Nabagkong ni Sam-one Calbayan, agtawen ti talopulo, naasawaan, construction foreman nga aganed idiay Brgy. Supo, Tubo, Abra ta binagbagaanna ti katrabahoanna a suspek a ni Duro Albid, agtawen ti tallopulo, naasawaan, construction worker nga agnaed idiay Brgy. Gayaman, Luba, Abra.

Segun ken ni PLt. Renato Mangaya Jr. iti Sigay Municipal Police Station, bayat ti panagindayon ti biktima idiay Sitio Dumayas, Brgy. San Elias, Sigay ket binagaanna ni Albid a saan a maladaw iti trabahona ngem nasuron a gappuanan ti panangbagkongna.

-- Advertising --

Segun ken ni Mangaya, nagsagaba ti dunor ti biktima ngem nakapan pay laeng iti RHU para iti pannakatamingna idinto a naglibas ti suspek kalpasan ti pasamak.

Nupay kasta ket naisayangkat iti hot pursuit ken checkpoint a gappuanan ti panangkemmeg ti dagiti pannakabagi ti linteg ti suspek.

Iti agdama ket nasayaaten ti kasaad ti biktima nga agpapalaing iti Candon General Hospital.