VIGAN CITY – Saanen nga agipila ti kaso ti biktima ti pannagbat idiay Brgy. Sagayaden, Cabugao kontra ti kabsatna a suspek a ni Willie Sayaboc.

Segun kadagiti pannakabgi ti linteg, inpakaammo ti biktima a ni Felix Sayaboc nga awan met ti sabsabali isu a saanen a mangipila ti kaso.

-- Advertising --

Gapu iti dayta, nakaawiden ti suspek manipud iti istasyon ti kapulisan idinto a manmnama a makaruar ita nga aldaw ti biktima kalpasan a nadunor ti rupa ken tenggedna gapu ti pannagbat.

Maipalagip a nagriri dagiti dua nga agkabsat gapu iti ririda iti kallabaes a nangitunda ti nakapasamakan ti insidente.