VIGAN CITY – Ita nga aldaw ti maudi a pannakaimasayag iti ili ti Sto. Domingo ti bangkay ni dati a Mayor ken Sangguninang Bayan Member Amado Lito Tadena.

Maisayangkat ti misa sakbay iti pannakaipanna idiay Manila nga ayan ti putotna ken kakabagyan ti misisna.

Maipalagip nga idi September 7, 2021 ket pimmusay ti dati a mayor gapu iti impeksyon ti panagisbona iti tawenna a pitopulo ket pito.

Nupay kasta ket immunan a nailawlawag a saan a nagpositibo iti covid-19 kalpasan iti RT-PCR test a naisayangkat kenkuana.