-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Ibilang ti maysa a University of Northern Philippines graduate ken Newly Licensed Professional Teacher a ni El-Jay Paz Pilien a bendisyon ti pannakaipasana iti Teacher’s Licensure Examination.

Iti pannaki-uman ti Bombo Radyo Vigan ken ni Paz, dimteng idin iti punto a napanunotanna ti saanen nga agtuloy nga ageksam gapu ti nainget a travel restriction gapu ti Covid19 pandemic ket narigat pay no online laeng ti wagasda nga agrebyu.

Nupay kasta, isagsagut ni Paz ti balligina kadagiti nagannakna a nangpaadal kenkuana ken dagiti kabagyanna a simmuporta.

Binalakadanna dagiti saan a pimmasa iti daytoy a gundaway a saanda a maawanan iti namnama ket ipadasda latta ti kabaelanda.

Kabayatanna, 100% ti UNP Passing Rate ken 55.96% para ti Elementary idinto nga iti Secondary ket 76.92% ti UNP Passing Rate ken 57.76% ti National Passing Rate.

-- ADVERTISEMENT --