-- ADVERTISEMENT --

VIGAN CITY – Agpapalaing iti ospital ni Dalisay Rosimo Ancheta, agtawen ti tallopulo ket uppat, naasawaan, housewife nga agnaed idiay Brgy. Lubong, Sta. Maria, Ilocos Sur gapu ti panangkabil kenkuana ti kalugaranna a ni Angelica Monces Medrano, agtawen ti tallopulo ket uppat, naasawaan, vegetable vendor nga agnaed met laeng ti nasao a lugar.

Iti pannaki-uman ni PLt. Joel Dasargo, OIC iti Sta. Maria Municipal Police Station, impakaammo ni Waldo Ancheta, agtawen ti tallopulo ket pito a dinangran ti suspek ti asawana a biktima.

Segun ken ni Dasargo, bayat ti panagtakder ti biktima iti asideg ti arwaganda ket kellaat a simmangpet ti suspek ket inulodna nga inyadayo ti pagtaenganda, dinanog ti tiyan, kinugtaran ken intugtogna ti ulo ti biktima iti kayo a poste ti pagtaenganda kasta pay nga ingusugosna ti rupana iti kapitakan ken kinugranna.

Maibasar ti pakpakaa-una nga imbestigasyon ti PNP, mapapati nga inchismis ti biktima ti panagtakaw ti suspek idiay Sta. Maria Public Market ket idi naamwan ti suspek ti mapapati a panagtakawna ket nagturong ti pagtaengan iti biktima a gappuanan ti panangkabilna.

Nagsagaba ti sakit ti bagbagi ti biktima isu a naipan idiay ilocos Sur District Hospital Narvacan para ti pannakatamingna.

-- ADVERTISEMENT --

Nupay kasta ket agtultuloy ti imbestigasyon dagiti pannakabagi ti linteg inaig ti nasao a pasamak.