VIGAN CITY -Nangisayangkat iti City Government of Vigan babaen iti City Health Office iti antigen swab testing kadagiti emplyado iti tiendaan, agtagilako ken napan iti paset a nagpositiboan dagiti kaso iti Vigan City Public Market tapno masigurado iti kinatalged iti amin ken ma-contain iti panagwaras iti covid-19.

Dagiti nabigbig a close contacts kadagiti kumpirmado a kaso ket dimmalanen iti quarantine ket naipasarra dagiti pagtagilaoanda agingga maleppas iti quarantine-da.

-- Advertising --

Naisayangkat pay iti disinfection iti intero a tiendaan kalpasan iti testing babaen iti City General Services Office kadua ti City Public Safety  Division.

Segun ken ni City Public Market Supervisor Harold Dela Cruz, agtultuloy iti panagmonitorda ken panangsurot iti minimum health standard kadagiti agturong iti tiendaan iti panagsubli manen iti operasyonna ita nga aldaw.

Nagpalagip pay kadagiti tenants nga aggapo iti sabali nga ili a mangitugot iti Barangay Certification a mangipakita a saanda a Persons Under Monitoring iti barangayda.