VIGAN CITY – Aksidente a nadungpar ti menor de edad a nagmaneho ti motorsiklo ti maysa nga ubing a babai idiay Brgy. Subec, Sta. Catalina.

Ti biktima ket agtawen ti tallo a babai nga agnaed ti nasao a barangay idinto a ti nakadungpar kenkuana ket maysa a menor de edad nga agtawen ti sangapulo ket uppat nga agnaed ti Brgy. Paratong, Sta. Catalina.

-- Advertising --

Segun ti Sta. Catalina Municipal Police Station, rimmuar ti biktima iti lakonda ket bayat iti pinnagnana ket aksidente isuna a nadungpar ti driver ti maysa nga Orange Mio 125.

Agpapada a nadunor ti ubing ken driver a menor de edad pakairamanan ti kalubbonna a menor de edad met laeng nga agtawen ti sangapulo ket dua. Naipaagas idiay Northside Doctors Hospital ti agtawen tallo a biktima idinto a naipan idiay Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela Silang dagiti nagkalubbon ti motorsiklo.