-- ADVERTISEMENT --

Aglippasen inton bigat aldaw ti Domingo ti LIBRENG SAKAY iti sapasap a REGION 1.

Maipakpakaammo kadagiti amin a commuters, drivers ken operators, a ti maudi nga aldaw ti Libreng Sakay iti sapasap a Region 1 ket inton Hulyo 3, 2022 aldaw ti Domingo.

Mapadayawam dagiti amin a drivers ken operators a nangipaay ti serbisyo kadagiti umili ket simmuporta iti Service Contracting Program Phase III – Libreng Sakay under the General Appropriations Act 2022 ti Department of Transportation ken Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

Maipalagip, ti Libreng Sakay program ket nangrugi a naipatungpal idi pay April 22 babaen kadagiti modernized jeepney ditoy La Union.

Ti pannakaiyuswat ti Libreng Sakay program ket tapno matulongan dagiti commuters mainaeg iti nangato a plete dagitoy gapu pay laeng iti ngumatngato a presyo ti produkto a petrolyo.

-- ADVERTISEMENT --

Immuna ditoy, naaprobaran metten ti P13.00 pesos a plete kadagiti modornized jeepney kalpasan nga inaprobaran ti LTFRB itay kanikadua iti sapasap a pagilian idinto a P11.00 pesos kadagiti traditional a jeep.