LA UNION – Dumanon ita iti 55-60% ti pakabuklan a utilization rate dagiti pagagasan ditoy Ilocos Region.

Daytoy ti kinumpirma iti DOH Region 1 iti pannakiuman ti Bombo Radyo La Union kenni DOH Region 1 Medical Officer 4 Dr. Rheuel Bobis, kinunana a numan pay nailista ita ti nasurok 50% a utilization rate dagiti pagagasan ket agtaltalinaed latta daytoy nga adda ti safe wenno normal level.

-- Advertising --

Ti nadakamat a porsyento ket agtaltalinaed pay laeng met a normal no ikumpara iti NCR.

Awan ti nasken a pagdanagan kinuna iti opisyal ti utilization rate ditoy Ilocos Region gapu ta adda pay laeng daytoy iti Safe Level ngem nasken latta kinunana a saan nga agpakampante iti tunggal maysa.

Sinigurado met ni Dr. Bobis nga umdas ti suplay ti oxygen tanks kadagiti pagagasan agsipudta ipaspasigurado met daytoy dagiti pagagasan ken adda met dagitay pay dadduma nga augmentation para kadagiti medical supplies nga iti agdama ket mannarimaan ti panaginventory da pay kadagiti hospital beds ken ppe’s kas paset pay laeng daytoy ti agtultuloy a panagsagana iti DOH kontra iti panagwaras iti Covid-19 delta variant a nakastrek garuden ditoy rehiyon partikular iti Ilocos Norte.