LA UNION – Nagpakdaar ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO head Gino Mabalot a liklikan pay laeng ti mapan agdigos iti kabaybayan nangruna iti surfing area idiay San Juan, La Union.

Segun kenni Mabalot, nakangato ita ti red flag iti nabirngasan a ‘surfing capital of the north’, a mangipasimudaag ti kaadda ti peligro gaputi kinadawel iti kabaybayan.

Daytoy ket epekto iti dakes a panawen partikular iti bagyo Sarah nga ita nga oras ket pimmigsa, segun iti Pagasa.

-- Advertising --

Impaganetget ni Mabalot a ti nalabbaga a bandera a makita iti igid ti baybay ket kaipapanan a saan a natalged ti agdigos iti kabaybayan.