Nakalukat itan dagiti pagtagilakwan iti paputok ditoy syudad iti San Fernando, La Union.

Iti pannakiuman iti Bombo Radyo La Union kenni John Martinez, maysa kadagiti aglaklako iti paputok, nakapsot pay laeng iti panaglakwan dagitoy nupay mangnamnamada a makalakodanto iti bisperas iti baro a tawen.

Maragsakan met dagiti vendors iti naipaay nga gundaway nga aglako kadagiti paputok.

-- Advertising --

Segun pay kenni Martinez, naggapu idiay Bulacan iti suplay da ti paputok.

Dagiti stalls ket addaan kadagiti fire extinguishers, darat ken danum inkaso a maaddaan iti aberya idinto a nakabantay iti Bureao of Fire Protection iti sango dagiti stalls tapno dagus a makaresponde.

Immunan a naipadamag nga iti laeng City plaza ti mabalin a paggatangan kadagiti paputok.