LA UNION – Maysa laengen a barangay manipud iti pakabuklan a 39 a barangay idiay Bauang, La Union iti saan a drug cleared.

Iti pannakiuman ti Bombo Radyo kenni PCapt. Cicero Mendoza, deputy chief-of-police ti Bauang Police Station, kinuna na nga aramiden ti amin a kabaelan da tapno maideklara a drug-free iti nabatbati a barangay.

Nupay kasta, saan na metten a dinakamat nu anya daytoy a barangay.

-- Advertising --

Kabayatanna, agtultuloy kunana iti nairut a panang-sipot ken panag-monitor da kadagiti indibiduwal ken grupo nga adda pakainaigan na iti operasyon ti iligal a droga.

Segun kenni Capt. Mendoza, lalo pay a naingetan iti panagbinnulig dagiti otoridad, barangay officials, dagiti umili, ken iti lokal a gobyerno para iti tarigagay a maparmek ti panagraira ti iligal a droga iti masakopan dagitoy.

PCapt. Cicero Mendoza