-- ADVERTISEMENT --

LA UNION – Inallukoy ni Father Gari Zaldy Patiag dagiti umili nga ikagumaan a maaddaan ti mas nasaysayaat a kababalin ita a baro a tawen.

Iti New Years Eve Mass a naisayangkat idiay St. Jude Thaddues Parish, kinuna ni Father Patiag a kabayatan a manaynayunan nga agbalbalin a nataengan ti maysa a tao kagiddan iti panagbaliw ti tawen ket nasken a sumingsingpet koma daytoy.

Sigun ti padi, no adda iti baro nga alikamen a nagatang ita a 2022 ket napatpateg nga adda iti baro nga ugali, ken saan a baro a dakes a kababalin.

Adda met laeng iti maysa a tao kinunana no kasanona a gun-oden ken paragsaken iti biagna ita a baro a tawen.

Innayon pay ni Father Patiag, tapno naan-anay nga agbalin a naragsak iti panagbiag ket kasapulan nga italek dagiti sangsanguen a parikot iti dios.

-- ADVERTISEMENT --