-- ADVERTISEMENT --

LA UNION – Naminsan manen a naibandera ti Pilipinas iti tay-ak ti sports kalpasan a nagkampeyon iti Pinoy Cue Artist ken La Union native a ni Carlo Biado, iti kalkalpas a 2021 US Open Pool Championships idiay Atlantic City, New Jersey, U.S.A.

Daytoy ket kalpasan ti 27 a tawen idi nagun-od ti nabirngasan a ‘The Magician’ a ni Efren ‘Bata’ Reyes iti nasao a titulo idi 1994.

Uray iti Filipino-Canadian a ni Alex Pagulayan ket nagkampeon iti nasao a torneyo idi 2004 ngem kangrunaan a naisagut iti Canada.

Inabak ni Biado iti kinalaban na a Singaporean a ni Aloysius Yapp, 13-8.

Naibales ni Biado iti maysa pay a Pilipino a ni Dennis Orcollo nga immuna nga inabak ni Yapp iti semi-finals.

-- ADVERTISEMENT --

Kinapudno na, lamang ni Yapp, 8-3, ngem nagbiddut ti tira na iti 9-ball, isunga naaddaan ti gundaway ni Biado agingga a naipangabak na iti 10 straight racks, banag tapno magun-od na iti titulo.

Immabot ni Biado iti finals idi abaken na ni Naoyuki Oi ti Japan, iti iskor 11-9.

Gaputi panagkampeon iti 37-anyos a ni Biado, naibulsa na iti premyo a $50,000 top prize wenno kaibatugan ti P2.5 milyon.

Ni Biado ket tubo ti Rosario, La Union. Nangrugi a naaddaan ti interes iti panagay-ayam ti billiard idi agtawen ti 13.

Nagtrabaho kas caddie idiay Villamor Air Base golf course kabayatan nga agad-adal.

Nagbalin nga inspirasyon ni Biado kabayatan ti laban iti pamilya na, kangrunaan na para iti lima nga annak na, a buklen ti uppat a lallaki ken maysa a babai.