LA UNION – Negatibo iti COVID 19 dagiti empleyado ti city hall a close contacts wenno nakapulapol iti maysa nga empleyado a nagpositibo iti deadly virus.

Daytoy iti kinumpirma ti lokal a gobyerno ti syudad, base iti rimuar a resulta iti COVID tests dagitoy.

Maipalagip nga idi napan a lawas, nagpositibo iti COVID 19 iti maysa a babai nga empleyado, a ni Patient#424, ngem dagus a

-- Advertising --

na-isolate daytoy manipud iti pamilya ken katrabahuan daytoy.

Temporaryo pay a nairikep ti city hall idi napan a lawas tapno ipaayan dalan ti disinfection, sanitation ken panangipasidong iti swab testing dagiti close contacts.

Iti pasyente ket agtultuloy a maipapaayan ti medical treatment ken assistance.

Kabayatanna, iti syudad ti San Fernando ket addaan pay laeng ti 65 active cases bayat a 127 active cases iti intero a probinsiya ti  La Union.