Mangangalap a nagpataaw ken napukaw ti nasurok 3 nga aldaw, natalged a nakaawid iti...

LA UNION - Natalged a nakaawid iti pamilya na iti maysa a 23-anyos a mangngalap nga immunan a naipadamag a mapukpukaw kalpasan...

Babbalay ken kataltalonan nalayos; landslide nailista ditoy La Union

Iti laksid nga agtultuloy ti pannakaibuyat iti napigsa ken mapatto-pattok nga panagtudo ket agtaltalinaed nga awan iti naibayog a signal warning iti...

PAGASA, mas “specific itan iti panangibinsa-binsa iti warning signal – NFNL

LA UNION - Mas "specific" itan ti PAGASA iti panangibinsa-binsa dagiti lugar a nakapasidong iti warning signals nu adda iti bagyo.

Naval Forces N. Luzon, nakatutok iti coastal towns re: storm surge warning gaputi bagyo...

LA UNION - Naka-red alert status ita ti Naval Forces Northern Luzon (NFNL) ken nakasagana metten iti binukel da a dua a...

Blue alert status, nakataas na sa Ilocos Region dahil sa bagyong Rolly; LU, Pangasinan...

LA UNION - Abala ngayon sa pagbibigay ng paalala at paghahanda ang Office of Civil Defense (OCD) Regional Center-1 habang papalapit na...

La Union, nakaibayog ti signal # 1 gapu ti bagyo Ambo

LA UNION - Naipasidong ti signal no. 1 iti probinsya ti La Union gapu kenni bagyo Ambo. Nupay kasta,...

‘Surfing Capital of the North’ naka-red flag gaputi dakes a panawen

LA UNION - Nagpakdaar ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office wenno MDRRMO head Gino Mabalot a liklikan pay laeng...

LDRRMCs iti ILocos Region, binilin ti OCD nga agalerto re:bagyo Ramon

LA UNION - Inalerto ti Office of Civil Defense (OCD) Region 1 iti amin a Local Disaster Risk Reduction and Management Councils...

OCD Region 1, naka blue alert status maineg iti bagyo Ramon

Posible a maipangato ti red alert status ita nga weekends met laeng ken amangan no agbaliw ti track daytoy isut gapu na...

San Fernando City, nakapadas manen ti panaglayos gaputi awan sarday a panagtudtudo gapwanan ti...

LA UNION - Naminsan manen a napadasan ti panaglayos iti kaadwan a lugar ditoy syudad ti San Fernando, La Union gapu iti...

Latest News