‘No election’ issue, ti posible a rason ti pannakapatakyas kenni Alvarez

LA UNION - Posible a ti 'no election' issue ti makagapu no apay a napatakyas ni Cong. Pantaleon Alvarez kas lider iti Kamara de...

2 a kumandidato koma para bokal ditoy La Union, nag-withdraw

  LA UNION – Nag-withdraw iti dua a kumandidato koma para bokal ditoy probinsiya ti La Union. Naamwan ti Bombo Radyo La Union manipud iti opisina...

Adu nga anomalya iti barangay, naibutaktak kalpasan ti turnover ceremony dagiti elected officials idiay...

LA UNION - Naibutaktak dagiti adu nga anomalya iti barangay kalpasan ti turnover ceremony dagiti elected officials idi Lunes idiay Barangay Paringao, Bauang, La...

Brgy. Capt. aspirant idiay La Union, natay iti atake iti puso; maipagarop a naharas

La Union - Pimmusay ti maysa a kandidato para iti Barangay ken Sanguniang Kabataan Election 2018 kalpasan nga naatake iti puso gapu iti maipagarop...

Update: 2 persons of interest, nabigbiggen ti pulisya

LA UNION - Nabigbigen ti pulisya ti dua nga persons of interest iti napasamak a pammaltog a nakatayan ni sigud a Congressman Eufranio Eriguel...

2 manipud iti 5 overpass idiay San Fernando City, La Union, saan nga maus-usar

LA UNION - Manmanu a mausar ti dua manipud iti lima nga overpass iti ciudad ti San Fernando, La Union.

‘No permanent schedule, no permanent place’ paset iti mas nair-irut nga implementasyon iti gun...

LA UNION – Lalo pay nga inirutan ti San Fernando City PNP iti ipat-patungpal na a gun ban tapno masiguro iti naannayas a Barangay...

Pila dagiti commuters ditoy San Fernando iti sidong ti MGCQ, atiddog latta

LA UNION - Iti maikadwa nga aldaw a pannakaiyemplementar ti Modified Enhanced Community Quarantine (MGCQ) ditoy probinsiyha ti La Union idi kalman,...

Dagiti nangangato nga opisyal ti gobierno, bimmisita iti lamay ni Ex. Cong. Eriguel

LA UNION - Tinurong dagiti amin nga opisyal ti gobierno iti lamay ni sigud a Congresman Eufranio 'Franny' Eriguel iti mismo a pagtaengan dagitoy...

PGLU, mangar-aramid ti recovery plan para iti turismo kalpasan a dumanon iti nasurok P124-M...

LA UNION - Mangputputar iti recovery plan ti lokal a gobyerno ti La Union tapno matulongan iti sektor ti turismo a naappog...

Latest News