ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Dr. Charito Malicad, ti city information officer ditoy siudad ti Laoag a nagsardengen ti search and retrieval operation iti mapukpukaw a menor de edad iti Brgy. Metro Lapaz ditoy siudad.

Segun ken ni Malicad, kangrunaan a panagbayag ti panagbirok ti rescue team ket tallo nga aldaw.

Nu pay kasta, inbatad na nga agingga iti maikapat nga aldaw a pannakabirok ti ubing ket saan a pulos a nakita rason a naisardeng ti nasao nga operasyon.

Kabayatanna, inbunannag nI Malicad a nu adda ti maawat a report ti CDRRMO mainaig iti napukaw nga ubing ket dagus nga agresponde dagitoy.

Maipalagip a napan nagdidigus ti agtawen ti 13 a lalaki ken sumagmamano a kakadua na iti mismo a fishport iti Brgy. Metro Lapaz kalpasan ti iduduprak ti Bagyo Maring.

-- ADVERTISEMENT --

Nagdive ti biktima iti danom ngem saanen a timmakdang pay.