LAOAG CITY – Ibilang ni Brgy. Captain Leomel Sumngat ti Brgy. Maglaoi Norte a sakit ti ulo iti Barangay da ni Marlon Fader y Barola, agtawen ti 38, awanan asawa, mangngalap ken residente ti nasao a Barangay.

Segun kenkuana, masansan daytoy nga agprobprobokar tunggal adda daytoy iti impluwensiya ti nasanger iti mismo uneg ti pagtaengan da.

Inbatad na a no sumangpet iti pagtaengan da a nabartek daytoy ket agsapol ti sidaen da ngem no awan ti makita na wenno saan na a kayat ti naisaang a makan ket ditoy a mangrugi nga agpungtot agingga nga amin a kabbalay na ket isu ti pagpupungtutan na.

Gapu iti daytoy, kunana a ditoy a mangrugi ti komprontasion ken panagririri dagiti agkakapamilia gapu iti galad ti lalaki a saan nga agsardeng ken agpaanawa agingga a saan a mausawan daytoy.

No pay kasta, inpalgak na a nasingpet ken managbabain met ti maseknan no saan a nakainom ti nasanger ngem arigna nasaniban daytoy no napalaos ti kinabartek na.

Inblawlawag na a saan met a makiririri kadagiti kaaruba da no addaan daytoy ti impluwensiya ti nasanger no di ket dagiti laeng kakaduana iti pagtaenganda.

Innayon na a saan na met a masinunuo no apay adda ti iduldulin ti suspek nga armas gapu ta daytoy met ti umuna a gundaway a nakitaanda iti kastoy.

Immun-una ngem iti daytoy, kuna ni Brgy Captain Sumngat nga adda pay napasamak idin no sadino tinagbat ti ama ti maseknan bayat a matmaturog daytoy gapu iti ugalina a makaitunda ti panagringgor nga adda uppat a tawenen ti napalabas.

Maipalagip a naarestar ti suspek kalpasan a nagprobokar manen ken nakaiggem ti caliber .22 a homemade short firearm nga addaan ti uppat a bala.

Kabayatanna, napilaan metten ti suspek gapu iti panagsalungasingna iti Republic Act No. 10591 wenno ti Comprehensive Law on Illegal Possession of Firearms and Ammunition.