LAOAG CITY – Inlawlawag ni Mrs. Norma Lagmay, ti Provincial Agriculturist a dakkel a tulong para kadagiti mannalon ti mapaspasaran a tudo.

Segun kenni Lagmay, maibilang pay laeng a benepisyo ti tudo para it panagtalon dagiti tattao.

Kunana a saan laketdi a napigsa ken tuloy-tuloy ti panagtudo ket makaraep wenno makapagtalonen dagiti kaprobinsyaan.

Inbatad na a no met agtultuloy ti napigsa iti dua agingga iti tallo nga aldaw ket posible nga aglapyas ti karayan wenno waig nga isu ti manglapunos kadagiti nairaep.

Mainaig iti daytoy, kuna ni Lagmay nga idi kalman, addan ti 35 agingga iti 40 a porsiento ti naraepan iti kataltalonan ditoy Ilocos Norte.

-- Advertisement --

Dinakamat na nga agpapan ita ket awan met pay ti maaw-awat ti opisina na a report mainaig iti posible a pannakadadael dagiti talon wenno nairaep dagiti mannalon.