LAOAG CITY – Tallo nga indibidual nga adda ti pakainaigan na iti iligal a droga ti boluntaryo a simmuko iti biang ti PNP ditoy probinsya.

Segun ken ni PMaj. Jephre Taccad, ti pannakangiwat ti Ilocos Norte Provincial Office (INPPO), dua manipod iti nasao a bilang dagiti residente iti Brgy. Caray iti ili ti Nueva Era ken agtawen dagitoy ti 28 ken 28.

Kuna na a ti maysa ket agtawen ti 25 a residente iti Brgy. 6 iti siudad ti Batac.

Mainaig iti daytoy, inbatad ni Taccad nga agpapada nga adda iti drug watch list ti probinsya dagiti maseknan.