ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Inbatad ni Fr. Ronie Pillos, Kura Paroko ti Our Lady of Lourdes Parish Church  ken mangidadaulo ti “I Vote Good Campaign” ti Simbaan Katoliko nga addan ti panagsagana da para iti 2022 election.

Segun kenn Fr. Pillos, karaman kadagiti posible nga iyuswat da ket ti kampanya para iti nasayaat ken napudno a panagbutos.

Karaman pay ditoy ti panagited da kadagiti flyers ken pannakaiyuswat ti lecture wenno seminar workshop.

Nupay kasta, inbatad na nga agdepende iti sitwasyon ti panangiyuswat da ti kampanya  gapo iti mapaspasaran a pandemya.

Kunana a no saan da a mapalubusan nga agsursur iti nagduduma a lugar ket iyuswat da ti kampanya da babaen iti virtual.

-- ADVERTISEMENT --

Mainaig iti daytoy, naamoan a binilin na metten dagiti staff ti Social action para kadagiti tarpualins ken flyers a maibunong kadagiti parokya.