LAOAG CITY – Patien ni Mr. Karl Lenin Benigno, maysa a political analyst ditoy ciudad ti Laoag a risiris ti agbalin a laban no matuloy ti panagsango intono 2022 elections da Congresswoman Ria Fariñas ken ni Mr. Sandro Marcos, anak ni dati a senador Bongbong Marcos.

Daytoy ket kalpasan a pormalen nga inwaragawag ni Sandro Marcos ti panagkandidato na a para diputado iti umuna a distrito iti umay a panagpipili.

Inlawlawag ni Benigno a nabayagen nga adda iti turay ni Fariñas ken adon ti kapadasan na iti pulitika.

Nupay kasta, kuna na a saan a rumbeng nga iyaleng-aleng ni Sandro Marcos gapu ta awan pay pulos ti mantsa ti imahen na ken mabalin a popular choice dagiti agtutubo, malaksid pay a maysa daytoy nga highly educated.

Iti baet daytoy, inbaga ni Benigno a no adda ti kompromiso iti agsinnumbangir a partido ket mabalin nga agtaray iti kina-mayor ni Fariñas ken dakkel ti tiyansa na a mangabak kangrunaan na ket ado dagiti maibatbato a kontrobersya iti administrasyon ni Mayor Michael Marcos-Keon mainaig iti panangimanihir na iti covid-19 pandemic.

Innayon na a no mapasamak daytoy a senaryo ket maliklikan ti panaglaban da Ria Fariñas ken ni Sandro Marcos.