LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Mr. Liberto Casabay, ti Presidente dagiti Senior Citizen Association iti Barangay 14 iti ili ti San Nicolas a pudno nga adda dagiti kabagyan na nga agpenpensyon pakairamanan dagiti adda ti mabalin na iti biag.

Nupay kasta, nabayagen nga umaw-awat ti pension dagitoy ken saan pay nga isuna ti presidente iti nasao nga asosasyon.

Segun kenni Casabay, katugtugaw na laeng kas presidente idi Pebrero 16, 2020 kalpasan nga isu ti inkiddaw ti pimmusay a dati a presidente.

Inlawlawag na a saan nga isuna ti nangiserrek kadagiti maseknan nga umaw-awat ti pension iti laksid nga agpapada da ti apilyedo.

Kunana a ti asawa na ket datin nga adda iti waiting list ken saan nga umaw-awat ti pension manipud iti sabali nga ahensya.

Mainaig iti daytoy, inpetteng ni Casabay a ti annual membership fee ket 30 a pisos laeng saan a 50 a pisos a kas nailanad iti surat a naawat ti Bombo Radyo Laoag, ken ti 20 a pisos manipud iti bayad ket maisubmitir iti Federated Association iti munisipyo ken 10 a pisos ti agbati para iti barangay.

Inbatad na pay a mabalin a saan nga agat-atendar iti taripnong da a senior citizens.

Kabayatanna, inlawlawag ni Mrs. Norma Bitagon, ti OSCA head iti nasao nga ili a ti kangrunaan a pagbasaran tapno mabalin nga agpension ti maysa a senior citizen ket indigent no sadinno a saan pulos nga umaw-awat ti anyaman a tulong manipud iti kabagyan da.

Ummuna iti daytoy, kunana a kitaen na a nalaing ti dokumento mainaig iti daytoy.