ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Inbatad ti maysa a Geo-politics expert a ni Prof. Rendel Owen Salvador a saanen a nasurpresa iti panangisanud ni Senador Christoper “Bong” Go ti kandidatura na a para presidente intono May 2022 elections.

Inlawlawag na nga idi insanud ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa ket ninamnama nan a sumaruno nga agwithdraw ti Certificate of Candidacy (COC) na ni Go.

Maipalagip a da Go ken dela Rosa ket agpada a nasinged a pagayam ni Presidente Rodrigo Duterte.

Kuna ni Salvador a saanna a patien a desisyon ti   pamilya ni Go ti panagsanud na iti presidential race no di ket agpada da ken ni dela Rosa a neophyte iti pulitika no sadinno a ti makitkita da a ti front runner iti daytoy a laban ket ni dati a senador Bongbong Marcos.

Inpalgak na a dakkel pay a factor ti panag-tandem da Marcos ken ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio tapno agwithdraw ni Senador Go.

-- ADVERTISEMENT --

Innayon na a napudno ni Go iti pamilya Duterte ken kayat na latta nga adda ti miembro ti pamilya nga agtalinaed iti Palasyo.