LAOAG CITY – Kinontra ni Mrs. Shearlyn Apaguen iti Brgy. Isic-Isic, iti ili ti Vintar ti palawag ni Dr. Elizer Asuncion iti LCGH mainaig iti ipupusay ti anak na gapu ti maipagarup a pannakabaybay-a na.

Daytoy ket gapu ta inpetteng na nga Antibiotic ti naitudok iti anak na a saan a Salbutamol kas palawag ti doktor.

Kuna ni Mrs. Apaguen a naipadas nga umuna ti agas iti kudil ti anak da no allergy na wenno saan idinto a sinaludsod pay ti nurse no allergy ti anak da ti cefaroxan nga antibiotic ngem inbaga na a saan na nga allergy daytoy.

Inbunannag na a ti asawa na ti nangtengngel iti saka ti anak da kalpasan a naibaga ti nurse a nasakit no sumrek ti maibagbaga nga antibiotic.

Pinaneknekan met daytoy ni Mr. Juli Apaguen Jr nga isu ti kadua ti anak da itay kallabes.

Inpetteng ti ama nga antibiotic ti naitudok gapu ta isu met ti inbaga ti nurse kenkuana.

Kuna na pay a 10ml ti kaado ti antibiotic a naitudok iti anak da ken awan pay ti doktor idi natudokan dayoty idinto adda laeng ti doktor idi pimmusay ti anak da.

Mr. Juli Apaguen

Kabayatanna, patyen ni Mr. Apaguen a ti nakatayan ti anak da ket ti naitudok a maipagarup nga antibiotic.

Daytoy ket gapu ta nangrugi a nagtagerger ken naglabotab ti ngiwat ti anak da kalpasan a natudukan ti antibiotic.

Kuna ni Mr. Apaguen, a saan pay nga ammo ti ar-armiden dagiti nurse ken nabayag ti tignay ti doktor.

Inbatad na a saan pay a dagus a naisalpak ti suction nga usaren dagiti maseknan ken palpak pay gapu ta idi naipan ti hose iti ngiwat ti anak na ket saan a nakaisulbong daytoy iti suction equipment nga isu ay ti pagsakitan ti nakem da.

Segun kenni Apaguen, idi palpak a maiplastar ti suction machine ket napan manen nangala iti sabali a suction dagiti maseknan idinto a pimmusayen ti anak na.

Mr. Juli Apaguan

Kuna ni Apaguen nga agtangtangad ken mabaybayag pay laeng ti doktor nupay pukpukawan da nga agasawa daytoy tapno maisalbar kuma pay laeng ti biag ti anak da.

Naglikudan dagiti agassawa ti palawag ni Dr. Asuncion nga asideg laeng iti ayan ti pimmusay a pasyente ken iti emergency room a naggapuan ti doktor.

Inpetteng ni Mrs. Shearlyn Apaguen, a saan na pay a masinunuo no ICU wenno Monitoring room laeng ti nagiyanan ti anak na ken adda da iti second floor  idinto a ti emergency room ket adda iti first floor.

Innayon ti ina a saan da pay a naibaga kenkuana a delikado ti sitwasyon ti anak na.