LAOAG CITY – Kalikagum ti maysa a pamilya iti Brgy. 19 ditoy siudad ti Laoag a mailawlawag ti pannakaipan iti lockdown ti pagtaenganda nu pay awan ti nagpositibo iti covid-19 wenno primary contact ti nagpositibo iti virus.

Kuna ni Mr. Noel Aguinaldo nga immuna nga adda ti nagpositibo ti virus iti Sitio 8 iti nasao a barangay.

Gapu iti daytoy, inbatad na a maysa a miembro iti tunggal pamilya ket namandar a dumalan iti swab test.

Kabayatanna, dagiti kaanakanna a naggapo iti nasao a sitio ket inpalubos ti kapitan a pumasyar iti pagtaengan da.

Nu pay kasta, inpakaammo na nga idi Hunyo 18 ket nagturong ti kapitan iti pagtaenganda ken pinagawid na dagiti kabaygan na a simmangbay kageddan ti panangipakaammo na a masapol a maipan iti lockdown ti pagtaenganda.

Kuna na a simmaruno iti daytoy ket ti pannakaipakaamo kenkuana a dumalan iti swab test kadwana dagiti tallo a kabagyan na a nagturong iti pagtaenganda gapu ta primary contact dagiti nagpositibo ti virus.  

Mainaig iti daytoy, inyestorya ti asawa ni Aguinaldo a nagtawag da iti kapitan mainaig iti nasao a banag ngem maipagarup a saan a pulos a nagsungsungbat daytoy.

Inbatad na a nagkamang iti City Health Office gapu iti pannakaipan ti barikada iti pagtaenganda ken ti pannakaipatungpal ti 21-days lockdown.

Kuna na a babaen ti pannakisarsarita na iti maysa a kameng ti CHO ket rumrumuar a ti nakasurat iti papel ti asawa na a ni Noel Aguinaldo ket maysa a primary contact isut gapu na a dumalan iti test.

Nu pay kasta, inpetteng ti babai nga Aguinaldo nga awan ti nakapulpulapol a positibo iti virus ti asawa na gapu ta dagiti simmangbay a kabagyan da iti pagtaenganda ket negatibo da iti virus.

Mainaig iti daytoy, kuna na a maysa kadagiti pakakumikoman da bayat a nakalockdown ket awan ti siasinno man a nakabantay kadakuada.

Innayun na nga addan 13 nga aldaw a nakalockdown da ken awan ti mabaon da a pagpagatangan wenno pagdawatan ti tulong nu adda ti kasapulanda.

Inbunannag na nga arigna ti laeng pagtaenganda ti nagtalinaed nga adda iti lockdown nu pay awan a pulos ti madeterminar a primary contact iti pamilya da wenno nagpositibo iti virus.