LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Dr. Renato Mateo iti City Health Office (CHO) a karaman ti pagtaengan ni IN-C647 kadagiti nakalockdown iti Brgy.32-B La Paz ditoy siudad ti Laoag.

Nu pay kasta, inlawlawag ni Mateo a sakbay pay a nadeterminar a positibo ni IN-C647, agtawen ti 40 a babai ken APOR a government employee ket naka-isolate daytoy.

Kuna na a daytoy ket gapu ta maysa isuna kadagiti nakapulapol ni IN-C645, maysa a barangay official iti nasao a barangay.

Kabayatanna, saan metten nga inpakaamo ni Mateo ti ahensya a pagpapaayan ni IN-C647.

Iti agdama ket saan pay a masinunuo ti pakabuklan a bilang dagiti nakapulapol ni IN-C647 gapu ta manarimaan ti contact tracing.

Maipalagip a babaen iti direktiba ni Mayor Michael Marcos Keon, naipan iti lockdown dagiti 50 a pagtaengan iti Brgy. 32-B La Paz kalpasan ti panagpositibo ti barangay offical a ni IN-C645.