LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Police Lt. Tolentino Erum, ti chief of police ti PNP-Piddig nga adda ti tiniliw da a maysa a kameng ti PNP a nakabase iti Camp Crame.

Segun kenni Erum, namunganay daytoy iti naawat da a tawag nga adda ti maysa a pamilya nga agririri iti minatayan iti Barangay Loing iti nasao nga ili gapo iti sanikua.

Gapo iti daytoy, dagus da a nagresponde iti nasao a lugar ken ditoy a nagpabigbig ti pulis a maysa a Police Captain a naka-assign iti Camp Crame.

Inbatad na a kas panagrespeto iti opisyal ket nakisarita a nasayaat dagiti nagresponde a pulis nga agsardengen daytoy tapno saan a dumakkel ti riri ngem saan a nagsardeng.

Kunana a gapo iti daytoy ket nagdesisyon dagiti kameng ti PNP-Piddig a tiliwen ti nadakamat nga opisyal ti PNP no sadinno ket nabartek daytoy iti dayta a gundaway.

Inlawlawag na a bayat nga adda da iti uneg ti patrol car ket naggulagol ti opisyal a rason ti nakasugatan ti muging na.

Malaksid iti daytoy, kinumpimaran ni Erum nga adda ti maysa a kameng ti PNP-Piddig ti nadangran kalpasan a kinugtaran ti opisyal.

Innayon na nga isagsagana da metten dagiti kasapulan a dokumento para iti pannakaipila ti kaso a direct assault ken physical injury kontra iti nadakamat nga opisyal ti PNP.

Kabayatanna, ti nadakamat nga opisyal ti PNP ket adda ditoy Ilocos Norte gapo ta nagminatay da.