LAOAG CITY – Natay ti maysa a lakay kalpasan a nagbekkel iti Sitio Sentenela, Barangay San Lorenzo iti ili ti Bangui.

Binigbig ni Pol. Lt Christopher Pola, ti chief of police iti ili ti Bangui ti biktima a ni Inocencio Cuyo y Ramos, agtawen ti 79, naasawaan ken residente iti nadakamat a barangay.

Inbaga ni Pola a basar iti imbestigasyon da ket ti laeng kabbalay ti biktima ket ti anak na a ni Jimmy Cuyo, agtawen ti 55.

Inbatad na a ti palawag kadakuada ni Jimmy Cuyo ket ti naudi a pannakakita na iti ama na ket iti oras ti alas-10:30 itay bigat ken iti oras ti alas-11:30 ket nakita ti ikit na a ni Aida Cuyo ti ama na a nakabitin iti poon ti marunggay babaen ti panagusar na ti tali.

Innayon ni Pola nga inbutaktak kadakuada ni Jimmy a kadagiti napalpalabas nga aldaw ket kanayun nga ibaga ti ama na a kayat na ti matayen.

-- Advertisement --

Inpakaammo pay ni Pola nga idi nagbekkel ti biktima ket awan ti anak na iti balay da gapu ta napan iti tiendaan.