LAOAG CITY – Possible a naitupar ti ulo ti saanpay a nabigbig a bangkay ti biktima a nabirokan iti abandonar a pagtaengan iti Brgy. 9 ditoy siudad ti Laoag.

Daytoy ti inbatad ni Dr. Joseph Adaya iti City Health Office .

Kuna na amapatta-patta a pimmusay ti biktima kalpasan ti agarup dua wenno tallo nga aldaw gapu ta agruprupsa daytoy.

Segun kenni Adaya, awan ti nakita na a foul play ti pannakatay ti biktima.

Intalek ti doktor naan-anay a panagimbestigar dagiti kameng ti PNP Laoag.

Paset ti innuman ti Bombo Radyo kenni Dr. Joseph Adaya

Kabayatanna, inbatad ni Barangay Chairman Rodolfo Tomas iti Brgy. 9 ditoy siudad ti Laoag nga adda ti sumsumrek a bagtit iti naabandonar a pagtaengan itay kallabes.

Daytoy ket basar iti nakasarsarita ti kapitan a para bantay ti pagtaengan a nakabirokan ti bangkay ti lalaki.

Segun kenni Tomas, saan na a masigurado no ti sumsumrek a bagtit itay kallabes ket isu ti nabirokan a bangkay iti nasao a lugar.

Paset ti innuman ti Bombo Radyo kenni Barangay Chairman Rodolfo Tomas

Innayon ni Tomas nga awan ti makitkita da a tao iti uneg ti nasao a pagtaengan no rondaan dagiti barangay tanod.