ADVERTISEMENT

LAOAG CITY – Pormalen a nangrugi ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Siudad ti Batac ti panagbakuna kadagiti healthcare workers para iti COVID-19 booster shots.

Segun ken ni Mr. Jhey-ar Mangati, ti Health Education ken Promotions Officer ti nasao nga ospital, apaman a nakaawat da ti direktiba manipod iti Department of Health pakaseknan iti pannakaipatungpal daytoy a banag ket dagus da met nga inyimplimentar.

Inbatad na nga umabot iti 95 a medical practitioners ti nakaawat ti maika-third dose wenno booster shot iti ummuna nga aldaw a pannakaiyimplementar ti vaccination roll out usar iti Sinovac vaccines.

Kunana a ti targetda a bilang ti mabakunaan ti COVID-19 booster shot ket 1,200 nga empleado ti ospital.

Inlawlawagna nga amin met a dimmalan ti screening area ket nabakunaan kalpasan a pimmasada kadagiti amin nga steps wenno procedures.

-- ADVERTISEMENT --

Inpakaammona a dagiti naikkan ti booster dose ket dagiti nabakunaan iti nasursurok ngem innem a bulan sipod idi naawatda ti maikadua a dose ti panagbakunada.

Innayonna a basar iti Emergency Use Authorization nga inyisyu ti Food and Drug Administration ket inrekomendar na ti pannakausar ti Pfizer, Moderna, Sinovac ken Astrazeneca kas mausar a booster doses.

Maipalagip nga idi Marso iti agdama a tawen a naisayangkat ti umuna a vaccination rollout kadagiti amin a healthcare workers iti nasao nga ospital.